Niższy ZUS dla drobnych przedsiębiorców

ZUS w działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa ulga w ZUS dla tzw. drobnych przedsiębiorców.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę, będą mogły odprowadzać niższe,
proporcjonalne do osiąganych przychodów składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.


Dla kogo niższy ZUS?

Drobnym przedsiębiorcom według ZUSu jest osoba osoba zarejestrowana w CEIDG (w tym wspólnik spółki cywilnej), której roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają w 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku jest to 63 tys. zł.
W przypadku prowadzenia działalności przez część roku, limit wylicza się proporcjonalnie.


Wyłączenia z nowej ulgi

Do nowej ulgi nie mają prawa osoby, które:

 • w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
 • korzystają z innych preferencyjnych składek ZUS, do których przedsiębiorca ma prawo w pierwszych 30 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy te same czynności, które wykonywały w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
 • rozliczają się w formie karty podatkowej przy jednoczesnym korzystaniu ze zwolnienia z VAT,
 • podlegają ubezpieczeniom także z tytułu prowadzenia innej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Z niższego ZUSu nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalności jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód (definicja z ustawy o PIT),
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.


Jak wyliczyć nowe składki?

Podstawą do wyliczenia niższych składek ZUS jest przeciętny, miesięczny przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

Aby go ustalić, należy podzielić roczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w tym roku, a następnie pomnożyć przez 30.

W kolejnym kroku miesięczny przychód należy przemnożyć przez specjalny współczynnik, który co roku będzie ogłaszany przez Prezesa ZUSu. Współczynnik na 2019 rok wynosi 0,5083.

Tak wyliczoną podstawę należy porównać z równowartością 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (w 2019 roku jest to 675 zł), gdyż podstawa nie może być od niej niższa.

Po ustaleniu podstawy możemy już wyliczyć składki do zapłaty.


PRZYKŁAD

W 2018 roku Jak Kowalski prowadził działalność gospodarczą przez cały rok. Roczny przychód zgodnie z zeznaniem PIT-36 wyniósł 23.936,00 zł.

23.936,00 / 365 dni * 30 dni = 1.967,34 zł – przeciętny miesięczny przychód

1.967,34 * 0,5083 = 1.000,00 zł – podstawa do obliczenie składek

Składki na ubezpieczenie społeczne ustalone od podstawy w wysokości 1.000,00 zł wyniosą:

• emerytalna (19,52% podstawy) wyniesie 195,20 zł,
• rentowa (8,00%) – 80,00 zł,
• chorobowa dobrowolna (2,45%) – 24,50 zł,
• wypadkowa (1,67%) – 16,70 zł.

Łącznie do zapłaty będzie 316,40 zł składek na ubezpieczenie społeczne, czyli o 588,20 zł mniej niż gdyby nie zastosowano nowej ulgi.

Od nowej podstawy liczona będzie również składka na Fundusz Pracy.


Jak skorzystać z nowej ulgi?

Zastosowanie nowej ulgi nie jest obligatoryjne.
Aby do niej przystąpić (płacić niższe składki i mieć niższe świadczenia z ZUS w przypadku choroby, emerytury itd.), należy się wyrejestrować z dotychczasowego ubezpieczenia (dokumenty ZUS ZWUA) i zarejestrować z nowym kodem (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Nowy kod ubezpieczeń: 05 90

Dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – w przypadku kontynuowania działalności prowadzonej w 2018 roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
 • pierwszego dnia, w którym spełnione będą warunki do korzystania z nowej ulgi

Chcąc korzystać z ulgi w kolejnych latach, należy przekać do ZUS informację o przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Informacje te przekazywane będą w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), w przypadku opłacania składek wyłącznie za siebie:

 • za styczeń danego roku,
 • za miesiąc wznowienia działalności w ciągu roku.⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA