Zasiłek opiekuńczy – Koronawirus

Opieka nad dzieckiem

Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od poniedziałku 16.03.2020 na okres dwóch tygodni zostają zamknięte placówki oświatowe, a także szkoły wyższe.


W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły Ubezpieczonemu wychowującemu dziecko w wieku do lat 8 (do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka) przysługuje zwolnienie z pracy na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz prawo do zasiłku opiekuńczego.


W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego Pracownik składa do Pracodawcy, a  osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają w ZUS:
OŚWIADCZENIE (opieka od 12.03.2020 do 25.03.2020).


Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami,
zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).


Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.


Wypełniając wniosek warto wyłączyć z niego dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Dodatkowy zasiłek przysługuje (na chwilę obecną) przez 14 dni.


PRZEDSIĘBIORCO! Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, jeśli nie opłacałeś dodatkowej składki, nie masz prawa do zasiłku.>>> AKTUALIZACJA <<<


31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła następujące zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.:

  • wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy (od 26.03.2020 do 08.04.2020),
  • przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zmianie uległ również wniosek, który należy złożyć.

Wniosek na opiekę od 26.03.2020 do 08.04.2020 można pobrać TU.
Stan prawny aktualny na 06.04.2020 r.


⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA