JPK V7 i kody GTU

Od 1.10.2020 r. weszły w życie: nowy raport JPK V7 oraz kody GTU.

Czym jest JPK V7?

Zmiany podatkowe

JPK V7 to zbiorczy raport będący połączeniem obowiązujących dotychczas deklaracji VAT i pliku JPK.

Przedsiębiorcy zobowiązani są raportować w nowej formie począwszy od rozliczenia za październik 2020 (termin złożenia: 25.11.2020 r.).

Jak to w naszym słodkim kraju bywa, nowy raport nie będzie się wiązał jedynie ze zmianą struktury, ale wprowadzone zostaną dodatkowe obowiązki (i kary!).

Plik JPK został rozszerzony o następujące pozycje:

 • TYP DOKUMENTU – dotyczy zarówno transakcji sprzedaży jak i zakupu,
 • KODY GTU – tylko ewidencja sprzedaży,
 • OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE TRANSAKCJI – ewidencja sprzedaży i zakupu.

TYPY DOKUMENTÓW w ewidencji sprzedaży

W ewidencji sprzedaży trzeba dodatkowo wskazać następujące typy:

 • RO – dokument zbiorczy z kas rejestrujących (np. raport miesięczny, dobowy z kasy fiskalnej),
 • WEW – dokument wewnętrzny (np. samonaliczenie VAT w związku z nieodpłatnym przekazaniem towaru)
 • FP – faktura wystawiona do paragonu fiskalnego.

PRZYPOMINAMY, że od 1.01.2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów. Pisaliśmy o tym TU.

TYPY DOKUMENTÓW w ewidencji zakupu

W ewidencji zakupu trzeba wskazać:

 • MK – faktura oznaczona adnotacją „metoda kasowa”,
 • VAT_RR – faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego,
 • WEW – dokument wewnętrzny (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą proporcji VAT, zmiana przeznaczenia samochodu osobowego używanego na potrzeby działalności).

Kody GTU w ewidencji sprzedaży

W nowej strukturze JPK V7 określone towary i usługi muszą być oznaczone dodatkowym kodem GTU – Grupa Towarów i Usług.

W wydanej przez MF broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:

 • GTU_01 – napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,
 • GTU_02 – paliwa silnikowe,
 • GTU_03 – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe,
 • GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
 • GTU_05 – odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_06 – urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe,
 • GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
 • GTU_10 – budynki, budowle i grunty,
 • GTU_11 – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
 • GTU_12 – usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Okoliczności dotyczące transakcji sprzedaży

Wprowadzono również kody dla transakcji – szczególnych czynności opodatkowanych.

W ewidencji sprzedaży do oznaczenia mamy:

 • SW – sprzedaż wysyłkowa,
 • EE – usługi telekomunikacyjne,
 • TP – transakcje, w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy,
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona,
 • TT_D – dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona,
 • MR_T – usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży,
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • B_SPV – transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu,
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował,
 • B_MPV_PROWIZJA – usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia,
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

PRZYPOMINAMY, że od 1.11.2019 roku Mechanizm Podzielonej Płatności, czyli tzw. Split Payment jest w określonych sytuacjach obligatoryjny.
Pisaliśmy o ty TU.

Okoliczności dotyczące transakcji zakupu

Do oznaczenia w ewidencji zakupu mamy:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • IMP – podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Kary przy błędach w JPK V7


W przypadku, gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym,
naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną
w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Stan prawny aktualny na 21.10.2020 r.⇒ BLOG

⇒ STRONA GŁÓWNA